Projekty


Projekt pt. „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Działanie RPO WŚ 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 08.03. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie 08.03.03Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe)

 

Aktywnie zmieniająca się teraźniejszość wymusza zwrócenia szczególnej uwagi na kształtowanie i rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów. Nowe technologie warunkują zarówno zmiany społeczne, jak i ekonomiczne. Uzasadnione wydaje się zatem oczekiwanie, że szkoła przygotuje uczniów do celowego, odpowiedzialnego i twórczego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), przejęcia odpowiedzialności za osobisty rozwój oraz uczenia się przez całe życie.

Nauczyciele stoją przed wyzwaniem dopasowania sposobu nauczania do potrzeb ogólnego społeczeństwa informacyjnego, inspirowania uczniów do kreatywnego i innowacyjnego kształcenia się, promowania odpowiedzialności w używaniu TIK i stymulowania rozwoju umiejętności posługiwania się technologią cyfrową i cyfrowymi zasobami we własnym kształceniu się i rozwoju.

 

Projekt realizuje Gmina Kluczewsko od września ubiegłego roku do końca czerwca 2020r.

 

W ramach projektu będą odbywać się:

-szkolenia E_NAUCZYCIEL dla 25 nauczycieli z 3 szkół: Dobromierz, Kluczewsko,Komorniki,

-zajęcia pozalekcyjne dla 183 uczniów z 3 szkół razem 3570 godzin zajęć,

-zakup pomocy dydaktycznych TIK dla szkół.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko”

Aktywizujące metody nauczania
Aktywizujące metody nauczania

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych. Trzecia edycja Programu realizowana jest od stycznia do grudnia 2019 r.